1 ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Klanten

a. Bij bestelling aanvaardt de klant te contracteren volgens onderhavige bepalingen, waarvan slechts kan worden afgeweken mits uitdrukkelijk en

schriftelijk akkoord van Digital Media Content bvba, verder vernoemd als DMC.

b. Iedere nieuwe klant is verplicht kopie van zijn identiteitskaart af te geven, BTW-nummer, bankrekeningnummer alsmede – in geval van een

rechtspersoon – bewijs van publicatie van de statuten van de betreffende vennootschap in het Belgisch Staatsblad, bewijs van zaakvoerder of

gemachtigde van de vennootschap en bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen met vermelding van het ondernemingsnummer.

c. De betaling gebeurt bij de ophaling van het materiaal in het geval van een huur of op het einde van de werken vóór de overhandiging van de tapes in

het geval van een prestatie met technici. Na drie huurovereenkomsten kan de klant vragen een volgende overeenkomst in rekening te brengen op

voorwaarde dat hij één keer per drie maanden gebruik maakt van de diensten van DMC. Het systeem van de rekening courant wordt voortgezet zolang

de betalingen op de vervaldatum worden uitgevoerd en de klant een regelmatige relatie met DMC onderhoudt.

d. Iedere klant die vreemd is aan of nieuw is op de Belgische markt, is gehouden voor het gehuurde materiaal een bankwaarborg voor te leggen die

gelijk is aan 30 % van de nieuwwaarde van het materiaal. Deze waarborg is niet vereist wanneer een technicus van DMC met het gehuurde materiaal

prestaties levert of wanneer een door DMC erkende free-lance technicus het materiaal gebruikt.

1.2 Betaling

a. Prestaties, verhuringen, verkoop, herstellingen van materiaal en kopie- en duplicatiewerken alsmede aanvullende kosten zijn contant betaalbaar bij

de ophaling van de goederen of op de laatste dag van de levering van de prestaties.

b. Voor klanten die over een door DMC goedgekeurde rekening courant beschikken voor prestaties en verhuringen, zijn de facturen betaalbaar binnen

dertig dagen na factuurdatum.

c. Elke vertraging in de betaling leidt automatisch en rechtens en zonder ingebrekestelling tot een verhoging met 1,5 % per maand als verwijlrente en

een forfaitaire vergoeding van 12 % van het factuurbedrag met een minimum van € 125 als schadevergoeding. In geval van niet-betaling binnen de 30

dagen, wordt zonder verdere verwittiging een aanvullende factuur opgestuurd en wordt een degressief dagtarief zonder korting aangerekend,

onafgezien van eventuele dossierkosten en verwijlintresten.

d. Klanten kunnen in geval van laattijdige betaling de voordelen van een door DMC toegekende rekening courant verliezen.

e. Tapes die worden verkocht voor opnamen of kopiën worden niet teruggenomen.

1.3 Annulaties

a. Meer dan 72 uur vóór de geplande datum: geen kosten

b. 72 tot 48 uur vóór de geplande datum: 30 % van de huur- of prestatieprijs

c. 48 tot 24 uur vóór de geplande datum: 50 % van de huur- of prestatieprijs

d. Minder dan 24 uur vóór de geplande datum: 70 % van de huur- of prestatieprijs

1.4 Bevoegdheid in geval van betwistingen

a. Alle betwistingen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven.

2 HUURVOORWAARDEN

2.1 Reservering

a. El ke telefonische reservering moet binnen de 48 uur door de klant schriftelijk,per fax of email worden bevestigd. Elke niet schriftelijke bevestiging

wordt als ongeldig beschouwd.

b. El ke bevestigde reservering impliceert enerzijds de betaling van het gereserveerde materiaal en/of personeel en anderzijds dat de klant zich akkoord

heeft verklaard met de contractsvoorwaarden.

c. De reserveringen in “weather day” optie worden tegen 75 % van de daghuurprijs gefactureerd op voorwaarde dat het materiaal in de lokalen van

DMC blijft.

d. El ke optie op een huur/prestatie die niet binnen de 72 uur wordt bevestigd, wordt als ongeldig beschouwd.

e. Behoudens schriftelijk akkoord door DMC is het onmogelijk meer dan twee maanden vooruit materiaal te reserveren.

2.2 Ophaling van het materiaal

a. Het materiaal wordt in de lokalen van DMC opgehaald op de begindatum van de huur om 09.00 uur en wordt op de dag na de einddatum vóór 09.00

uur teruggebracht, tenzij anders overeengekomen tussen partijen.

b. De afhaling van het materiaal gebeurt tegen afgifte van de ondertekende bestelbon. De klant of diens gevolmachtigde dient bij afhaling een

leveringsbon te ondertekenen die dient als basis voor de facturering.

c. De handtekening van de klant of diens volmachthouder op de leveringsbon, impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van het geheel van de

voorwaarden van DMC.

d. Na ondertekening van de leveringsbon, ressorteert het materiaal volledig onder de verantwoordelijkheid van de huurder.

e. Ophaling door een taxi- of koerierdienst en dergelijk meer, gebeurt onder volledige verantwoordelijkheid van de huurder.

f. De huurder is verplicht DMC te verwittigen wanneer het materiaal buiten België wordt gebruikt. Zo moet DMC ook op de hoogte worden gebracht, op

straffe van niet-verzekering, van elk gebruik dat voor het gehuurde materiaal bepaalde risico’s inhoudt (vb. wedstrijden, buitenkant auto, helikopter, boot,

betoging, oorlog …).

g. DMC behoudt zich het recht voor ten alle tijden zonder vergoeding de verhuring en afhaling van het materiaal te weigeren.

2.3 Staat van het verhuurde materiaal

a. De huurder wordt geacht het gehuurde materiaal in perfecte staat te hebben ontvangen. De technische dienst van DMC verifieert het gehuurde

materiaal voor elke ophaling.

b. Het staat de huurder vrij, vóór inontvangstname of ondertekenen van de leveringsbon, na te gaan of het gehuurde materiaal volledig is, naar behoren

werkt en aan zijn behoeften beantwoordt.

c. De afhaling of inontvangstname door de huurder of zijn gevolmachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding.

2.4 ATA-boekje – opnamen in het buitenland

a. Iedere huurder is verplicht, ten laatste bij de afhaling, DMC op de hoogte te brengen van het land waar het materiaal zal doorreizen of zal worden

gebruikt.

b. Indien voor het gehuurde materiaal een ATA-boekje is vereist, dient de huurder bij te dragen in de kosten. Dergelijk verzoek dient minstens acht

werkdagen vóór het begin van de huur te worden ingediend.

c. Het bijhouden van een ATA-boekje gedurende de huur ressorteert onder de volledige verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder is tevens

aansprakelijk voor de financiële gevolgen of de inbeslagname van het materiaal ingevolge het verkeerdelijk gebruik van het ATA-boekje, of indien het

materiaal wordt gebruikt in (of reist door) landen die het ATA-boekje niet erkennen.

2.5 Duur van de huur – vertraging en verlenging

a. De begin- en einddatum van de huur wordt schriftelijk tussen partijen overeengekomen. De duur van de huur wordt berekend per schijf van 24 uur en

begint na inontvangstname van het materiaal en eindigt na de terugbezorging van het materiaal in de lokalen van DMC, met inbegrip van zon- en

feestdagen, zelfs indien het materiaal dan niet wordt gebruikt.

b. De huurder die nalaat het gehuurde materiaal op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de

huurovereenkomst gebonden voor de overeengekomen termijn. c. De huurder kan zich niet op een stilzwijgende verlenging beroepen. Elke verlenging

van de huur moet minstens 24 uur voor de geplande terugbezorging worden gemeld en kan uiteraard uitsluitend mits akkoord van DMC.

d. De huurder die nalaat nà de afgesproken duur het gehuurde materiaal terug te bezorgen, wordt geacht, van rechtswege en zonder enige aanmaning,

in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. Dergelijke laattijdige teruggave heeft automatisch en rechtens een aanvullende facturering tot gevolg,

met dien verstande dat per aangesneden periode van 24 uur, een volledige dag wordt aangerekend. Al le kosten van opladen, vervoeren, afladen, enz.

door DMC zijn volledig ten laste van de huurder. De huurder is tevens aansprakelijk voor de schade geleden door DMC en haar cliënteel bij iedere

vertraging in de teruggave van het materiaal.

e. Toezeggingen van DMC i.v.m. de afleveringsdatum zijn niet bindend en leveren geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot

schadeloosstelling.

f. De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurde kan worden en dat niet-teruggave ervan op het

overeengekomen tijdstip strafbaar is als diefstal en/of oplichting.

g. Het is de huurder verboden, zonder schriftelijke toestemming van DMC, het gehuurde goed onder te verhuren, uit te lenen of zonder welk ander

beding ook, aan derden te overhandigen.

2.6 Huurtarief

a. De huurprijs geldt exclusief BTW a rato van 21 %. De huurprijs wordt berekend per 24 uur.

b. De gefactureerde bedragen stemmen overeen met de tarieven die gelden op de datum van de bestelling.

c. De verzekering vermeld onder 2.7. is afzonderlijk verschuldigd en maakt geenszins deel uit van de huurprijs.

2.7 Verzekering van het gehuurde materiaal

a. De huurder die geen persoonlijke verzekering heeft zoals omschreven in punt 2.7.b. dient een premie te betalen gelijk aan 8 % van de huurwaarde

van het gehuurde materiaal.

Het materiaal is geenszins “all risk” verzekerd. Mits betaling van de premie is het gehuurde materiaal verzekerd tegen risico’s van verlies of

beschadiging die het rechtstreekse gevolg zijn van brand, explosie, waterschade of elke andere oorzaak met uitzondering van:

– diefstal, oplichting, misbruik van vertrouwen of eender ander misdrijf

– diefstal in voertuigen zowel ’s nachts als overdag, ongeacht de plaats waar het voertuig is gestald

– diefstal tijdens het laden en lossen

– beschadiging van accessoires

– oorlog en oproer

– nalatigheid in hoofde van de huurder

– beschadiging van het “optisch blok” door laserstralen of aanverwanten

– beschadiging van LCD- en plasmamonitoren

– waterschade tengevolge van een onderwateropname, al dan niet met onderwaterbehuizing

b. Uitgesloten van de dekking door de verzekering zijn filters, kabels en flightcases, alsmede het winstverzuim en de schade veroorzaakt aan de

productie of aan één van de onderaannemers ten gevolge van een schadegeval of een defect tijdens de huur.

c. De huurder dient bij de afhaling van het materiaal bewijs voor te leggen van een persoonlijke verzekering met vermelding van de gedekte risico’s en

de duur van de aangegane verzekering. Het moet gaan om een all risk verzekering voor een waarde die gelijk is aan de nieuwwaarde van het gehuurde

materiaal op de datum van de ophaling en dit voor de ganse huurperiode vermeld op de leveringsbon. Vóór de aanvang van de huur dient DMC in het

bezit te worden gesteld van een kopie van het verzekeringscontract.

d. De huurder dient zich in te dekken met een eigen verzekering die het verlies dekt veroorzaakt door een defect van het gehuurde materiaal. De

huurder kan zich in geen geval richten tot DMC voor winstverzuim in het kader van een productie.

e. De verzekering wordt aangegaan onder voorbehoud van een franchise van 20 % van het totale schadebedrag met een minimum van € 1.500,

exclusief BTW.

f. Het huurbedrag van het gehuurde goed op de dag van het schadegeval of verlies is verschuldigd wanneer de schade of verlies niet wordt gedekt door

de afgesloten verzekering. Tevens is een bedrag verschuldigd gelijk aan de huurprijs voor de periode die loopt vanaf het moment van beschadiging of

verlies totdat het materiaal hersteld of vervangen is.

g. De huurder is verplicht bij de reservering DMC in kennis te stellen van de landen waar het materiaal zal worden gebruikt of door welke landen het

materiaal zal worden vervoerd.

De verzekering dekt immers enkel schade of verlies in België en in de landen van de Europese Unie. Voor andere landen, evenals voor bepaalde

opname-omstandigheden, is een aanvullende verzekering vereist en dient de huurder voorafgaandelijk schriftelijk een uitbreiding van de

verzekeringspolis aan te vragen.

2.8 Aansprakelijkheid en risico

Algemeen

a. De huurder is ten alle tijden verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal en zal dit beheren als een goede huisvader. De huurder wordt geacht

kennis te hebben zowel van de waarde van het materiaal als de wijze waarop het dient te worden gebruikt.

b. DMC kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor toevallige defecten tijdens de loop van de huurovereenkomst. Zij draagt geen enkele

verantwoordelijkheid voor het resultaat bekomen met het gehuurde materiaal. Klachten dienen onmiddellijk schriftelijk aan DMC te worden gemeld, op

straffe van onontvankelijkheid. De huurder kan DMC verzoeken om het materiaal door een technicus van DMC te laten testen. Klachten ingediend na

terugbezorging van het gehuurde materiaal komen niet meer in aanmerking.

c. De huurder verbindt zich ertoe geen enkele wijziging of herstelling aan te brengen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van DMC.

d. Het is de huurder verboden de identificatie van het materiaal te verwijderen of te verstoppen (serienummers, merk en type van materiaal en

identificatie van de eigenaar van het materiaal) door enig welk middel (zelfklevers, verf, gravure etc.).

Teruggave

e. De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van het gehuurde materiaal in dezelfde staat als op het moment van de afhaling. Onverminderd zijn

verhaal op derden, is hij aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden,

toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover DMC.

f. Terugname door DMC betekent, anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. DMC beschikt over een termijn van 48

uren na de terugname, zater-, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake

schade, minderwaarde, enz. bekend te maken. Hij doet dit per aangetekend schrijven, waarin de huurder wordt uitgenodigd, binnen dezelfde tijd (48

uren) de schade in de gebouwen van DMC tegensprekelijk te komen vaststellen.

g. Indien de huurder hierop, na verloop van de gestelde termijn, niet reageert, dan wordt dit als een aanvaarding beschouwd. DMC is dan gemachtigd

tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen. Schade of

verlies

h. Alleen de huurder draagt gedurende de hele huurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor verlies of beschadiging van het

gehuurde materiaal.

i. De huurder verbindt zich ertoe in geval van schade, verlies, ongeval, schokken, ontregeling of enige andere wijziging aangebracht aan het materiaal,

zij het elektronisch, mechanisch, optisch of esthetisch, onmiddellijk DMC hiervan in kennis te brengen en een omstandige schriftelijke verklaring af te

leggen dienaangaande. In ieder geval is de huurder verantwoordelijk voor de kosten van de herstelling en het heraanpassen van de normen van het

materiaal dat hem werd toevertrouwd.

j. Indien de schade of het verlies het gevolg zou kunnen zijn van een misdrijf, dient de huurder het proces verbaal van aangifte van het misdrijf over te

maken aan DMC.

k. Ontbrekend materiaal (kabels, accessoires ed.) dat op het einde van de huurovereenkomst niet is terugbezorgd, wordt als nieuw aangerekend.

2.9 Ontbinding van de huur

a. Indien de huurovereenkomst wordt ontbonden tengevolge van een ernstige tekortkoming van de huurder, zoals verkeerdelijk gebruik, niet-betaling van

de verschuldigde huur, afstand aan derden, enz. is de huurder verplicht

– onverminderd het recht van DMC op vergoeding van bewijsbare schade

– de overeengekomen huurprijs te betalen voor de overeengekomen huurtijd, vermeerderd met een schadeloosstelling gelijk aan de huur van 2 weken.

3 OVERIGE DIENSTEN

3.1 Prestaties van technici

a. De dagelijkse prestaties, met inbegrip van verplaatsingen, kunnen maximum 10 uren bedragen en worden geleverd tussen 06.00 uur en 23.00 uur.

Overuren of nachtelijke werkuren worden extra aangerekend. Het is aan de technicus om, naar eigen oordeel, te beslissen om al dan niet zijn prestaties

voort te zetten en tegelijk een optimale kwaliteit te garanderen.

b. De technici kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor achterstand ten gevolge van oncontroleerbare oorzaken gedurende het transport

(weersomstandigheden, opstoppingen, ongevallen, douane, defecten…). In geval van een prestatie in de ochtend op meer dan 100 km van de

gebouwen van DMC is het raadzaam op voorhand ter plaatse een hotel te reserveren. Als de klant zelf het materiaal levert, kan DMC niet

verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit en de staat van het geleverde materiaal.

c. Verplaatsingen van de technici van DMC tot op het moment van hun terugkeer zijn ten laste van de klant. Alle aanvullende kosten voor de technici

(reizen, parkeerkosten, vrachtvervoer, maaltijden, drank, hotel enz.) zijn ten laste van de klant. Dergelijke kosten die rechtstreeks door DMC zouden

worden gedragen, worden verhoogd met 15 % voor het dekken van de administratiekosten.

3.2 Kopiën en duplicaten van tapes

a. DMC kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de slechte kwaliteit van de tape of de beelden die door de klant worden geleverd.

b. Bij een ongeval tijdens de omzetting of het kopieëren verbindt DMC zich ertoe blanco tapes met dezelfde lengte te leveren. Tegen DMC kan geen

klacht worden ingediend voor enige beschadiging die betrekking zou hebben op de inhoud van de geleverde tape.

c. De klant wordt geacht SAB AM te hebben betaald voor de reproductie- en distributierechten van beelden en klanken die aan DMC werden geleverd

voor het maken van kopiën. In geen geval kan DMC aansprakelijk worden gesteld voor een dergelijk verzuim door de klant.

d. De master tapes en de kopiën worden onder verantwoordelijkheid van DMC bewaard gedurende de kopieer-werkzaamheden en 24 uur daarna. Na

die periode kan DMC niet meer verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of de diefstal van de master tapes of kopiën. De klant

is er wel toe gehouden om het bedrag voor het geleverde werk te betalen.

e. De duurtijden die in rekening worden gebracht beginnen bij het eerste geluid of het eerste beeld en eindigen bij het laatste beeld of het laatste geluid.

Elke buitengewone behandeling geeft aanleiding tot een aanvullende facturering van een technicus.

f. Elk kopieer- of duplicatiewerk en de levering van tapes is contant betaalbaar bij de ophaling van de goederen.

g. De duplicatietarieven omvatten nooit de prijs van de tapes, de hoezen en de BTW. De klant kan de tapes voor kopiën zelf leveren. Deze moeten vrij

zijn van geluid- en beeldsignalen.

h. De klant kan een korte voorstelling van de kopie in de lokalen van DMC vragen. Eens dat het werk aan de klant is afgeleverd, kan geen enkele klacht

met betrekking tot het werk ontvankelijk worden verklaard.

i. Ophaling en terugbezorging van het materiaal met koerierdiensten: de uitgevoerde werken en de masters worden slechts met een koerierdienst

verstuurd als het volledige bedrag van de werken vooraf werd betaald. De verzending per koerierdienst gebeurt ten laste en onder verantwoordelijkheid

van de klant. DMC kan zich er mee belasten onder rembours aan huis te leveren. De prijs van de levering wordt bepaald vóór het vertrek van de koerier.

j. Elk werk impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van deze voorwaarden die in geen geval door de voorwaarden van de klant kunnen worden

vervangen. k. DMC behoudt zich het recht voor van retentie van de master tapes en de kopiën zolang de betaling niet is gebeurd.

3.3 Rechten en publiciteit

a. De rechten op het gebruik en de verspreiding van de videotapes die worden opgenomen door cameramensen van DMC blijven eigendom van DMC

tot de integrale betaling van de factuurbedragen die op het geleverde werk betrekking hebben.

De auteur verklaart aangesloten te zijn bij de auteursvereniging SABAM CVBA, gevestigd te Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel, België.

Conform de wettelijke bepalingen van kracht in het Wetboek van economisch recht zijn de volgende exploitatiewijzen voorbehouden aan de auteur :

doorgifte per kabel, thuiskopie, reprografie, openbare uitlening, digitale rechten ter

illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek.

Deze rechten op vergoeding maken het voorwerp uit van verplicht collectief beheer en kunnen bijgevolg enkel worden uitgeoefend door de

beheersvennootschap die de rechten van de auteur beheert.

Betreffende de hierna opgesomde exploitatierechten, maakt de auteur een uitdrukkelijk voorbehoud om de vergoedingen rechtstreeks te ontvangen via

SABAM : Het primair uitvoeringsrecht, hierin begrepen de onderliggende reproductierechten, voor de uitzending van werken (televisie, radio, internet,

closed circuit, mobiele telefoon applicaties,…); het secundair uitvoeringsrecht voor het doorzenden per satelliet en andere communicatienetwerken (online,

mobiel,…); duplicaties van het werk op alle dragers bestemd voor distributie, uitlening, verkoop, verhuur en/of het gratis ter beschikking te stellen aan het

publiek voor privé gebruik, die toelaten het werk te beluisteren of te bekijken.

Voor de exploitatiewijzen en territoria waar SABAM rechtstreeks of onrechtstreeks (via wederkerigheidsovereenkomsten met zusterverenigingen)

tussenkomt, zal de producent, zonder afbreuk te doen aan zijn eigen verplichtingen tegenover de auteur, in zijn overeenkomsten met gebruikers

(omroepen, videoproducenten, content providers, …) hen uitdrukkelijk wijzen op hun verplichtingen ten aanzien van de collectieve

beheersvennootschappen en er zorg voor dragen dat de gebruikers op hun beurt deze verplichtingen ten aanzien van de collectieve

beheersvennootschappen nakomen.

De aanvaarding van de offerte door de producent, of de betaling van de factuur, impliceert dat de producent deze algemene voorwaarden aanvaardt.

b. DMC beschikt over het recht op kopiën van de rushes of het eindproduct (voor eigen kosten) die door de eigen technici zijn opgenomen om deze te

gebruiken voor de montage van een show reel promotietape voor DMC.

c. De beelden bestemd om te worden verdeeld over een televisienetwerk of in bioscoopzalen en waarvan het programma begin- en eindtitels bevat,

dient de namen van de technici en hun functie tijdens de opnamen te tonen met de vermelding “DMC ”.

Volgende bepalingen zijn echter niet van toepassing indien de klant een particulier is in de zin van artikel 1 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de

handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument: 1.3. a-d –2.2.d – 2.3.a – 2.3.c – 2.5.e – 2.8.e – 2.9 a